PRI ČEM VAM SVETUJEMO:

 

SVETOVANJE ZA KRIZNE DAVKE na NEPREMIČNINE (ZUJF)

1.) DAVEK NA NEPREMIČNO PREMOŽENJE nad 1mio€ in nad 2mio€ (189-193. člen ZUJF) 

2.) DAVEK NA DOBIČEK zaradi spremembe namembnosti zemljišč (133-140. člen ZUJF)


Na Enotni kontaktni center (EKC) smo v zvezi z ZUJF vprašali: "Ali lahko oseba, ki presega cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči zaradi visoko ocenjenih nepremičnin (PTV - posplošeni tržni vrednosti od GURS), predloži IOTV  - individualno oceno tržne vrednosti (od cenilca nepremičnin)?"


Iz EKC so nam odgovorili:

"Lahko, če gre za uradno zapriseženega cenilca nepremičnin. Lahko se predloži tudi  odločba o odmeri davka od premoženja, o odmeri davka na dediščino ali na darila ali od prometa nepremičnin oziroma, če premoženje ni obdavčjivo ali odločba o odmeri davka še ni bila izdana ali dokončna se lahko predloži: kupoprodajno pogodbo, sklep o dedovanju, darilno pogodbo. Seveda pa vsa navedena dokazila ne smejo biti "prestara"."


Dodaten oz. drugi del odgovora:

"137. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ določa, da se davčna osnova za obdavčitev dobička zaradi spremembe namembnosti ugotovi kot razlika med vrednostjo zemljišča ob odsvojitvi, zmanjšani za stroške odsvojitve in vrednostjo ob pridobitvi, povečano za stroške pridobitve. Načeloma se za ugotavljanje dobička upoštevajo vrednosti oziroma cene, kot jih izkazujejo listine o odsvojitvi in pridobitvi. Ker je v obdavčitev zajeto relativno dolgo obdobje od spremembe namembnosti (deset let) in ker je lahko v zadnjih desetih letih pred uveljavitvijo ZUJF, prišlo do pomembnih sprememb (povišanj) v cenah
zemljišč, se z drugim odstavkom 137. člena določa, da se za vsa zemljišča, ki so predmet davka in so bila pridobljena pred 1. junijem 2012, kot vrednost ob pridobitvi upošteva posplošena tržna vrednost, ki bi bila zemljišču pripisana na podlagi veljavnih modelov vrednotenja na dan 1. junija 2012, ob upoštevanju rabe pred spremembo namembnosti. V primeru, da je taka rešitev za zavezanca manj ugodna ali v primeru, ko se prodaja zemljišče za gradnjo stavb, ki je bilo že ob pridobitvi po namenu zemljišče za gradnjo stavb, zavezanec lahko tudi za zemljišča, pridobljena pred 1. junijem 2012, vrednost ob pridobitvi dokazuje z listino o pridobitvi. Kot varovalka proti prenizkemu izkazovanju vrednosti zemljišč za gradnjo stavb v pogodbah o odsvojitvi pa se tudi določa, da se v primeru, če je pogodbena vrednost nižja od posplošene tržne vrednosti, ki bi bila zemljišču pripisana ob upoštevanju spremenjene namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb, za določitev davčne osnove kot vrednost ob odsvojitvi upošteva posplošena tržna vrednost, ki pa jo je seveda mogoče zmanjšati za priznane stroške. Zakon pa načeloma ne omogoča uporabe individualne ocene tržne vrednosti za dokazovanje vrednosti, niti ob pridobitvi niti ob odsvojitvi."

 

3.) DAVEK ZA ODŠKODNINO za kmetijska zemljišča (3g.člen Zakon o kmetijskih zemljiščih)

 

 SVETOVANJE ZA RAČUNOVODSKE POTREBE

 

 SVETOVANJE pri SPREMEMBI PODATKOV v Registru evidence nepremičnin (R.E.N.)

  

SVETOVANJE O IZRAČUNU DAVČNE OSNOVE za DAVEK na NEPREMIČNINE

 

SVETOVANJE: KAKO MINIMAZIRATI NEPREMIČNINSKE DAVKE

 

 

Kontakt za dodatne informacije: info@inre.si

                                              t:0590 40 400 ali

                                              m: 041/ 609 857