29. FORUM POSLOVANJA NEKRETNINAMA V VODICAMA NA HRVAŠKEM

Objavljeno v Ljubljani, 04. november 2018

Na povabilo Hrvatske gospodarske komore smo se udeležili Foruma poslovanja nekretninama med 18.05 - 19.05.2018 v Vodicama v Dalmaciji.

Povezava na članek


 

SPLOŠNI POGOJI

Objavljeno v Ljubljani, 05. september 2017

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA PRI OPRAVLJANJU STORITEV POSREDOVANJA V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

 

1. UVODNE DOLOČBE

Posamezni pojmi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • Nepremičninska družba je INŠTITUT ZA NEPREMIČNINE D.O.O., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, davčna številka SI40952649
 • Naročitelj oziroma naročiteljica (v nadaljnjem besedilu: »naročitelj«) je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.
 • Z naročiteljem povezane osebe so (i) pravne osebe, v katerih ima naročitelj in/ali imajo naročiteljevi ožji družinski člani bodisi posamič ali skupno neposredno ali posredno udeležbo, ki mu/jim bodisi omogoča izvrševanje več kot 25 % glasovalnih pravic v tej pravni osebi bodisi omogoča neposredno izvolitev vodstvenih in/ali nadzornih organov takšne pravne osebe, (ii) pravne osebe, v katerih naročitelj in/ali njegovi ožji družinski člani opravljajo funkcijo organa vodenja ali nadzora, (iii) pravne osebe, ki v smislu zakona, ki ureja gospodarske družbe štejejo za povezane družbe naročitelja in/ali pravnih oseb, navedenih v predhodnih dveh točkah te alineje, (iv) pravne osebe, v katerih ima naročitelj, naročiteljev ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba dejanski vpliv na odločanje ali možnost vpliva na odločanje organov vodenja ter (v) vse pravne in/ali fizične osebe s katerimi je naročitelj in/ali naročiteljev ožji družinski član ekonomsko in/ali poslovno in/ali osebno povezan.
 • Drugi pojmi v teh splošnih pogojih imajo pomen, kot je določen v Zakonu o nepremičninskem posredovanju.

 

2. OPIS POSLOV POSREDOVANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH POSREDOVANJA V PROMETU NEPREMIČNIN

2.1 Opis poslov pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine

 • Nepremičninska družba opravi za naročitelja v okviru posredovanja pri prodaji in/ali nakupu nepremičnine, v kolikor ni s pogodbo o posredovanju določeno drugače, sledeče posle:
 • izvedba ogleda nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami za potrebe preverjanja dejanskega stanja nepremičnine in določanja primerne ponudbene cene glede na razmere na trgu;
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine na podlagi listinske dokumentacije naročitelja, vpogledi v javno dostopne evidence glede nepremičnine;
 • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in opozarjanje na ugotovljene napake;
 • seznanitev naročitelja s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev ponudbene cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino in vrsto davčnih obveznosti stranke in z višino stroškov notarskih storitev, vpisa v zemljiško knjigo ter morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ki je predmet posredovanja;
 • pridobitev potrdila o namembnosti zemljišča, če je pridobitev slednjega v skladu z veljavnimi predpisi potrebna glede na nepremičnino;
 • oglaševanje prodaje nepremičnine na spletni strani nepremičninske družbe ali na drug ustrezen način, ki ga izbere posrednik;
 • prizadevanje naročitelja spraviti v stik s tretjo osebo, ki se bo z njem pogajala o sklenitvi nameravanega pravnega posla ter iskanje priložnosti za sklenitev nameravanega pravnega posla v prometu nepremičnin;
 • organizacija ogledov nepremičnin(e), prisostvovanje pri ogledih nepremičnin(e) ali na podlagi posebnega naročila naročitelja samostojno izvajanje ogledov nepremičnin(e);
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, ki je predmet posredovanja;
 • hramba stvari (listine, predmete, drugo), ki mu jih zaupata naročitelj in/ali tretja oseba;
 • spremljanje realizacije sklenjenih pravnih poslov glede nepremičnine (npr. dogovora o plačilu are, prodajna pogodba,...)
 •  sestava standardne (tipske) oblike pogodbe o pravnem poslu

 

2.2 Opis poslov pri oddaji oziroma najemu ali zakupu nepremičnine

Nepremičninska družba opravi za naročitelja v okviru posredovanja pri najemu oz. zakupu in/ali oddaji nepremičnine v najem oz. zakup, v kolikor ni s pogodbo o posredovanju določeno drugače, sledeče posle:

 • izvedba ogleda nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami za potrebe preverjanja dejanskega stanja nepremičnine in določanja primerne ponudbene najemnine/zakupnine glede na razmere na trgu;
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine na podlagi listinske dokumentacije naročitelja, vpogledi v javno dostopne evidence glede nepremičnine;
 • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in opozarjanje na ugotovljene napake;
 • seznanitev naročitelja s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev najemnine/zakupnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pravnega posla, višino in vrsto davčnih obveznosti stranke ter z višino morebitnih drugih stroškov;
 • oglaševanje oddaje nepremičnine na spletni strani nepremičninske družbe ali na drug ustrezen način, ki ga izbere posrednik;
 • prizadevanje naročitelja spraviti v stik s tretjo osebo, ki se bo z njem pogajala o sklenitvi nameravanega pravnega posla ter iskanje priložnosti za sklenitev nameravanega pravnega posla v prometu nepremičnin;
 • organizacija ogledov nepremičnin(e), prisostvovanje pri ogledih nepremičnin(e) ali na podlagi posebnega naročila naročitelja samostojno izvajanje ogledov nepremičnin(e);
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, ki je predmet posredovanja;
 • hramba stvari (listine, predmete, drugo), ki mu jih zaupata naročitelj in/ali tretja oseba;

 

2.3 Nepremičninska družba je dolžna opraviti za naročitelja tiste izmed zgoraj navedenih poslov, ki so potrebni za sklenitev pravnega posla, ki je predmet pogodbe o posredovanju.

 

Storitve nepremičninske družbe, ki so naštete v točki 2.1 in 2.2, so vključene v plačilo za posredovanje. V kolikor za veljavno sklenitev nameravane pogodbe kateri izmed zgoraj navedenih poslov ni potreben oz. v kolikor katerega od navedenih storitev na svojo željo opravi naročitelj, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanje dogovorjenega plačila za posredovanje.

 

2.4 Opis dodatnih poslov

 

Nepremičninska družba na podlagi naročiteljevega naročila za naročitelja opravi tudi druge storitve, ki ne sodijo med storitve, določene v točkah 2.1 in 2.2 (v nadaljnjem besedilu: »dodatni posli«). Stroške dodatnih poslov je naročitelj dolžan plačati na podlagi podanega naročila po cenah, določenih v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe.

 

2.5 Stroški, ki jih v vsakem primeru krije naročitelj sam

 

Naročitelj v vsakem primeru sam krije naslednje stroške, če ni s pogodbo o posredovanju, to je s posebnimi pogoji, ki so sestavina pogodbe, drugače pisno dogovorjeno: stroške, ki nastanejo s pridobivanjem manjkajoče listinske dokumentacije o pravnem stanju nepremičnine, sodnih in upravnih taks oziroma pristojbin pri pridobivanju podatkov iz uradnih evidenc, stroške sestave individualizirane pogodbe o pravnem poslu, storitve cenilcev in izvedencev, stroške izdaje potrdil iz uradnih evidenc, stroške notarskih storitev, stroške oglaševanja nameravanega pravnega posla v sredstvih javnega obveščanja in/ali drugih medijih na željo naročitelja, stroške tistih poslov, ki niso všteti v plačilo v skladu z določili točk 2.1 in 2.2 teh pogojev ter druge posebne ali neobičajne stroške, če nastanejo pri delu nepremičninske družbe za naročitelja.

 

 

 

2.6 Posebne pogodbe v prometu z nepremičninami

 

2.6.1 Ekskluzivna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami

 

Naročitelj lahko z nepremičninsko družbo sklene ekskluzivno pogodbo o posredovanju, s katero se naročitelj dodatno obveže, da za posredovanje pri sklenitvi določene pogodbe v prometu nepremičnin ni in ne bo pooblastil nobene druge pravne in/ali fizične osebe. Na podlagi sklenjene ekskluzivne pogodbe o posredovanju, se nepremičninska družba obveže, da bo poleg poslov, opisanih v zgornjih dveh točkah , za naročitelja opravila dodatne posle in sicer:

 • priprava načrta trženja nepremičnine ter glede na izbrano ciljno skupino ter zahtevnost transakcije priprava investicijskega memoranduma;
 • intenzivno aktivno slikovno oglaševanje v najmanj enem dnevnem časopisu, ki izhaja na območju celotne države;
 • aktivno neposredno trženje nepremičnine znanim interesentom nepremičninske družbe ter drugim investitorjem;
 • po oceni nepremičninske družbe vključitev drugih nepremičninskih agencij;
 • priprava nepremičnine za oglede in transakcijo;
 • sestava individualizirane pogodbe o pravnem poslu;

 

Stroški zgoraj navedenih poslov so vključeni v dogovorjeno plačilo za posredovanje.

 

V primeru sklenitve ekskluzivne pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, naročitelju ni dovoljen neposreden stik z zainteresiranimi tretjimi osebami. Naročitelj je dolžan informacije o zainteresiranih tretjih osebah predati nepremičninski družbi. V primeru, ko je sklenjena ekskluzivna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami, je nepremičninska družba upravičena do celotne plačila tudi v primeru, če naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pravni posel, ne glede na to, ali je stik s to osebo vzpostavil še pred sklenitvijo pogodbe o posredovanju.

 

2.6.2 Pregled nepremičnine za prodajo/oddajo

 

Naročitelj lahko pri nepremičninski družbi naroči zgolj strokovni pregled nepremičnine za prodajo oziroma oddajo. V kolikor se naročitelj po opravljenem pregledu nepremičnine odloči za sklenitev pogodbe o posredovanju glede te nepremičnine, se morebitno plačilo pregleda vračuna v ceno posredovanja v prometu nepremičnin.

 

3. DOLOČITEV OKVIRNE PONUDBENE CENE NEPREMIČNINE

 

Naročitelj in nepremičninska družba v pogodbi o posredovanju določita okvirno ponudbeno ceno za prodajo oz. nakup nepremičnine ali znesek mesečne najemnine.V kolikor to ni smiselno, se določijo okvirne količine nakupa posamezne nepremičnine. Nepremičninska družba lahko na podlagi svoje strokovne ocene razmer na trgu, pomembnih za določitev prodajne cene oz. najemnine/zakupnine, zahteva znižanje s pogodbo o posredovanju dogovorjene okvirne ponudbene cene. V kolikor naročitelj na zahtevo nepremičninske družbe ne zniža dogovorjene okvirne ponudbene cene, lahko nepremičninska družba preneha opravljati posle posredovanja za naročitelja glede te nepremičnine, z izjemo oglaševanja na spletnih straneh nepremičninske družbe.

 

4. ENERGETSKA IZKAZNICA

 

Naročitelj s podpisom posredniške pogodbe potrjuje, da ga je nepremičninska družba seznanila z določbami Energetskega zakona, ki se nanašajo na energetsko izkaznico, pri čemer je bil še zlasti opozorjen na dejstvo:

 • da morajo energetsko izkaznico zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča
 • da mora pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice
 • da so predpisane sankcije za lastnika stavbe ali njenega posameznega dela v primeru neizpolnjevanja obveznosti v zvezi z energetsko izkaznico

 

5. PLAČILO ZA POSREDOVANJE

5.1 Skupne določbe

Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala (v nadaljnjem besedilu: »plačilo za posredovanje«). Plačilo za posredovanje kot plačilo za posredovanje zapade v plačilo na dan sklenitve pogodbe, pri kateri je nepremičninska družba posredovala. Naročitelj je dolžan plačati plačilo tudi, če pogodbo namesto njega sklene njegov ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba. V primeru, da je pri pravnem poslu, pri katerem posreduje nepremičninska družba, sklenjena predpogodba ali pogodba o ari in plačana ara, je nepremičninska družba upravičena do celotne plačila, tudi če kasneje ne pride do sklenitve glavne pogodbe. 

 

V primeru, da nepremičninska družba posreduje pri sklenitvi predpogodbe, se za potrebe določanja plačila za posredovanje, kot vrednost upošteva vrednost predmeta glavne pogodbe.

 

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pogodbe, pri sklenitvi katere je sodelovala nepremičninska družba, pozneje odstopita od sklenjene pogodbe, jo na drug način sporazumno razveljavita ter prav tako tudi v primeru, da do prenehanja veljavnosti sklenjene pogodbe, pri kateri je posredovala nepremičninska družba, pride v posledici kršitve pogodbe ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani katerekoli pogodbene stranke.

 

Naročitelj soglaša, da nepremičninska družba oz. vsakokratni posrednik v okviru opravljanja poslov posredovanja, vzpostavlja stik naročitelja zgolj s tistimi tretjimi osebami, ki se predhodno pisno obvežejo, da bodo v primeru sklenitve pogodbe glede nepremičnine, nosile pri nakupu oz. prodaji stroške plačila v višini najmanj 2%+DDV in pri oddaji oz. najemu stroške plačila v višini najmanj ene mesečne najemnine + DDV oz. del plačila po dogovoru z nepremičninsko družbo.

 

Nepremičninska družba je v celoti upravičena do plačila za posredovanje v polni višini, v kolikor po sklenitvi pogodbe o posredovanju, nameravani pravni posel ali pravni posel, ki služi bistveno enakemu namenu kot prvotno nameravani pravni posel, z osebo s katero je naročitelja v stik spravila nepremičninska družba, sklene naročitelj ali njegov ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba.

 

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj ali njegov ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v roku treh let po prenehanju pogodbe o posredovanju.

 

V primeru zamude s plačilom je naročitelj dolžan nepremičninski družbi plačati zakonite zamudne obresti od dneva zamude dalje do dne plačila.

 

V primeru, da ima nepremičninska družba sklenjeno pogodbo o posredovanju le s prodajalcem oz. najemodajalcem nepremičnine, mora potencialni kupec oz. najemnik ob ogledu nepremičnine podpisati potrdilo o ogledu, s katerim prevzeme obveznost plačila najmanj polovico stroškov plačila oz. del plačila po dogovoru z nepremičninsko družbo.

 

 

 

 

5.2 Plačilo za posredovanje v primeru prodaje/nakupa nepremičnine

 

V primeru, da v pogodbi o posredovanju ni določeno plačilo za posredovanje pri prodajni ali podobni pogodbi, je dolžan naročitelj nepremičninski družbi za posredovanje plačati plačilo v višini 4 (štiri) % (odstotke) od pogodbene cene nepremičnine, povečano za pripadajoči davek na dodano vrednost. V kolikor je pogodbena cena nepremičnine manjša od 10.000,00 € (deset tisoč evrov), znaša plačilo za posredovanje nepremičninske družbe ne glede na pogodbeno ceno 488,00 € (štiristooseinosemdeset evrov) z vključenim davkom na dodatno vrednost.

 

V pogodbeno ceno iz predhodnega odstavka se vštevajo vsa plačila, ki jih kupec nepremičnine opravi prodajalcu, vključno s kakršnimkoli plačilom za vgrajeno ali nevgrajeno opremo in/ali pritikline nepremičnine, ki je predmet pogodbe in sicer ne glede na dejstvo ali se lastninska pravica na opremi in/ali pritiklinah prenaša skupaj z nepremičnino ali na podlagi ločenega pravnega posla.

 

V primeru, da v roku treh let po sklenitvi posredniške pogodbe za ogled določene nepremičnine, prodajalec in kupec oz. njuni ožji družinski člani ali z njima povezane osebe sklenejo prodajno pogodbo za isto nepremičnino, je naročitelj dolžan nepremičninski družbi plačati plačilo, do katere je nepremičninska družba upravičena kadar posreduje pri prodaji nepremičnine.

 

5.3 Plačilo za posredovanje v primeru oddaje v najem oz. zakup/najema oz. zakupa nepremičnine

 

V primeru, da v pogodbi o posredovanju ni določeno plačilo za posredovanje pri najemni, zakupni ali podobni pogodbi, je dolžan naročitelj nepremičninski družbi za posredovanje plačati plačilo v višini:

 

 • dveh mesečnih najemnin – v protivrednosti dveh mesečnih najemnin/zakupnin ali podobnih plačil, (najemnik in najemodajalec plačata plačilo vsak v višini ene mesečne najemnine)
 • v primeru sklenitve najema/zakupa za čas najmanj 60 mesecev – v protivrednosti treh mesečnih najemnih/zakupnin ali podobnih plačil. (najemnik in najemodajalec plačata plačilo vsak v višini 1,5 mesečne najemnine)
 • v primeru sklenitve najema/zakupa za nedoločen čas oz. najmanj 120 mesecev – v protivrednosti štirih mesečnih najemnih/zakupnin ali podobnih plačil. (najemnik in najemodajalec plačata plačilo vsak v višini po 2 mesečnih najemnin).

 

Kot osnova za določitev plačila iz prejšnjega odstavka se šteje najemnina/zakupnina ali podobno plačilo, vključno s stroški najema/zakupa, povečano za pripadajoči davek na dodano vrednost.

 

V primeru podaljšanja najemnega/zakupnega razmerja po preteku časa, za katerega je sklenjena najemna ali zakupna pogodba, je nepremičninska družba upravičena do polovice plačila, določene v prvem odstavku te točke.

 

V primeru, da v roku treh let po sklenitvi najemne pogodbe najemnik in najemodajalec, njuni ožji družinski člani ali z njima povezane osebe sklenejo prodajno pogodbo za isto nepremičnino, je naročitelj dolžan nepremičninski družbi plačati plačilo, do katere je nepremičninska družba upravičena kadar posreduje pri prodaji nepremičnine, zmanjšano za plačilo, ki jo je plačal za posredovanje pri najemu nepremičnine.

 

 

 

 

6. OBVEZNOSTI NAROČITELJA

6.1 Splošne obveznosti naročitelja

Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja in aktivno sodelovati pri opravljanju poslov ter je dolžan na zahtevo nepremičninske družbe, slednji predložiti potrdilo o plačilu davkov in morebitna druga potrdila, iz katerih bo razvidno, da na njegovi strani niso podane ovire, ki onemogočajo izvedbo pravnega posla.

 

Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma pisno obvestiti nepremičninsko družbo z navedbo imena in priimka oz. firme tretje osebe, ter naslova njenega stalnega bivališča oz. sedeža.
V primeru, da je v trenutku, ko nepremičninska družba v okviru opravljanja storitev posredovanja, naročitelja spravi v stik z določeno tretjo osebo ali ga seznani z določeno priložnostjo za sklenitev nameravanega pravnega posla, naročitelju dejstvo, da določena tretja oseba predstavlja potencialnega sopogodbenika ali je naročitelju priložnost za sklenitev nameravanega pravnega posla že znana, je dolžan naročitelj o tem nemudoma, najkasneje pa v roku 8 dni od dneva, ko je bil vzpostavljen stik s tretjo osebo oz. ko je bil seznanjen s priložnostjo za sklenitev nameravanega pravnega posla, nepremičninsko družbo pisno seznaniti o tem, pri čemer je dolžan navesti natančna dejstva, s katerimi utemeljuje svoje navedbe ter predložiti ustrezne dokaze, s katerimi ta dejstva dokazuje. V nasprotnem primeru se šteje, da je stik med naročiteljem in tretjo osebo bil vzpostavljen s posredovanjem nepremičninske družbe oz. da je bil naročitelj o priložnosti za sklenitev pravnega posla seznanjen s strani nepremičninske družbe.

 

Naročitelj je nepremičninski družbi odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi ji v razmerju do tretjih oseb nastala zaradi pravnih in dejanskih ovir na strani naročitelja, ki onemogočajo sklenitev pravnega posla, pri katerem posreduje nepremičninska družba. Naročitelj je nepremičninski družbi prav tako odškodninsko odgovoren za škodo, ki bi nepremičninski družbi nastala ali bi ji lahko nastala zaradi kršitve obveznosti naročitelja, določenih v teh splošnih pogojih ali v veljavnih pravnih predpisih.

 

6.2 Dolžnost varovanja zaupnosti podatkov, prepoved posredovanja podatkov tretjim osebam

Naročitelj je dolžan vse podatke, ki jih pridobi od nepremičninske posredniške družbe v okviru opravljanja poslov posredovanja v prometu nepremičnin, vključno z osebnimi podatki oz. identiteto tretjih oseb, s katerimi naročitelja spravi v stik nepremičninska družba, obravnavati strogo zaupno ter varovati poslovno tajnost teh podatkov in jih ne sme posredovati tretjim osebam. V primeru kršitve prepovedi iz prejšnjega stavka, je naročitelj dolžan nepremičninski družbi – poleg morebitne obveznosti plačila plačila in/ali plačila za opravljene dodatne posle - plačati pogodbeno kazen v višini dvojne pogodbeno dogovorjene plačila. V primeru da dejanska škoda presega znesek pogodbene kazni, je nepremičninska družba upravičena do povrnitve celotne škode.

 

V primeru, da naročitelj ali njegov ožji družinski član ali z naročiteljem povezana oseba sklene pravni posel, pri katerem je posredovala nepremičninska družba, ali pravni posel, ki služi bistveno enakemu namenu kot prvotno nameravani pravni posel, s tretjo osebo s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska družba, brez vednosti nepremičninske družbe, je naročitelj dolžan poleg pogodbeno dogovorjene plačila plačati nepremičninski družbi še pogodbeno kazen v višini ene plačila.

 

 

 

 

7. TRAJANJE IN ODPOVED POGODBE O POSREDOVANJU

Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas 9 mesecev, v kolikor s pogodbo ni določen krajši čas trajanja pogodbe. Po preteku 9 mesecev se veljavnost pogodbe avtomatično podaljša za nadaljnjih 9 mesecev, v kolikor naročitelj po preteku 9 mesecev nadalje koristi storitve nepremičninske družbe glede nepremičnine, zlasti pa, če sklene pogodbo za predmetno nepremičnino z osebo, s katero ga v stik spravi nepremičninska družba.

 

Naročitelj lahko v času trajanja pogodbe s pisno izjavo odpove pogodbo o posredovanju, če to ni nasprotju z dobro vero in poštenjem. V primeru, da naročitelj predčasno odpove pogodbo o posredovanju ali odstopi od namena skleniti nameravani pravni posel, ki je predmet pogodbe o posredovanju, je dolžan nepremičninski družbi plačati vse stroške, ki jih je imela z opravljanjem storitev po pogodbi o posredovanju. Stroški se obračunajo po ceniku nepremičninske družbe.

 

 

8. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Prevzem denarnih sredstev s strani nepremičninske družbe od kupca ali najemnika za račun prodajalca ali najemodajalca se lahko izvrši le ob prisotnosti prodajalca oz. najemodajalca in se lahko opravi le v poslovnih prostorih nepremičninske družbe. V primeru, da naročitelj izroči denarna sredstva posredniku v nasprotju s tem odstavkom, nepremičninska družba ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi naročitelju nastala iz tega naslova.

 

9. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji veljajo od dneva njihovega sprejema dalje. V primeru nasprotja med posebnimi določbami pogodbe o posredovanju ter vsebino teh splošnih pogojev, veljajo posebna določila pogodbe o posredovanju.

 

V Ljubljani, dne 1.4.2015  in 1.1.2017 ter 5.9.2018

 

Inštitut za nepremičnine d.o.o.

direktor: Anton Kožar

 

SVETOVANJE - JAVNA DRAŽBA

Objavljeno v Ljubljani, 31. marec 2016

Javna dražba je največkrat organizirana preko sodišča in je bolj »zanesljiva« in verodostojna, kot javna dražba posameznih pravnih oseb. Težave se lahko pojavijo pri izbrisu zemljiškega dolga, reklamacijah stvarnih in pravnih napak, pri pridobivanju posojil za nakup, pri izpraznitvi stanovanja.

Javne dražbe, ki so organizirane s strani zasebnih družb so bolj tvegane. Laiki, ki kupujejo stanovanje po ugodni ceni, se potem soočajo z dodatnimi stroški:

-        geodetska ureditev mej

-        izpraznitev nepremičnine

-        odstranjevanje »pilul«, ki jih puščajo prejšnji lastniki tako, da oddajo nepremičnino pred dražbo v dolgoročni najem, itd.

Opravimo vam:

-        pravni pregled nepremičnine: zemljiška knjiga, služnosti, grafični prikazi, morebitne omejitve na nepremičninah

-        skrbni pregled o skladnosti gradnje z gradbenimi upravičenji po občinskih prostorskih načrtih

-        predstavimo vam možnosti izboljšav (dodatna gradnja)

-        svetujemo pri ekonomski smiselnosti nakupa nepremičnine na javni dražbi